تاریخروزحجم معاملاتارزش بازارارزش معاملات
۲۵/۰۸/۱۳۹۹یک شنبه۱۹.۵۵۸‬
۵۸,۶۹۹,۹۹۸
۱۷۰,۶۶۵
۲۴/۰۸/۱۳۹۹شنبه۷.۳۱۲‬
۵۸,۳۰۰,۶۷۹
۱۰۴,۷۷۹
۲۱/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۱۱.۱۶۶‬
۵۷,۰۱۷,۵۴۹
۱۳۶,۵۸۹
۲۰/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۱۰.۳۶۱

۵۶,۶۱۷,۵۵۹
۱۰۲,۵۴۲
۱۹/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۹.۰۴۲

۵۶,۷۱۶,۶۸۶
۱۰۰,۶۸۰
۱۸/۰۸/۱۳۹۹یک شنبه۳.۱۸۶‬

۵۷,۷۷۲,۸۴۱
۴۰,۹۰۷
۱۷/۰۸/۱۳۹۹شنبه۷.۱۰۱
۵۸,۷۹۴,۹۸۱
۷۸,۰۳۳
۱۴/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۷.۴۸۷۶۰,۰۴۸,۱۴۸
۱۱۵,۲۶۲
۱۳/۰۸/۱۳۹۹سه شنبهتعطیلتعطیلتعطیل
۱۲/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۷.۰۴۲‬۵۸,۸۴۳,۵۴۶۶۷,۵۵۱
۱۱/۰۸/۱۳۹۹یک شنبه۶.۷۰۳۵۹,۳۴۷,۷۹۲۷۱,۶۴۰
۱۰/۰۸/۱۳۹۹شنبه۹.۶۵۵۹,۷۶۴,۶۲۶۱۶۰,۴۹۴
۷/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۹.۶۵۵۹۷۶۲۶۴۶۲۰۴,۰۴۱
۶/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۶.۲۷۸۶۰,۳۱۵,۲۱۶۶۸,۰۲۷
۵/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۸.۲۶۲۶۱,۸۳۲,۷۱۳۸۶,۳۶۲
۴/۰۸/۱۳۹۹یکشنبهتعطیلتعطیلتعطیل
۳/۰۸/۱۳۹۹شنبه۴.۱۳۶۳,۳۹۲,۳۹۰۱۶۰,۴۹۴
مشترک
اشاره به موضوع
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

مژده ویژه اعضا باشگاه سرمایه گذاران برتر

70٪ تخفیف ویژه